Drobečková navigace

O Orlicku > Historie

Historie

 

Kralický SněžníkV roce 2012 uplynulo 20 let od prvních kroků při spolupráci obcí v severovýchodní části Pardubického kraje. V roce 1992 vyvolala potřeba koordinovaného řešení ekologických zátěží v krajině při horních tocích Tiché a Divoké Orlice zformovat úzkou spolupráci obcí a měst s novými managementy  podniků, jejichž předcházející výrobní činnost byla primární příčinou poškození životního prostředí. U zrodu Sdružení obcí a měst Orlice , předchůdce současného Sdružení obcí Orlicko, stáli především starostové největších měst regionu Miloslav Chvátil, Petr Šilar a Anton Zima. Za zásadní finanční podpory tehdejšího Státního výboru pro životní prostředí ČR a ve spolupráci nejen s původci znečištění  , ale s řadou odborných subjektů, se podařilo během několika-ti let nastartovat opatření k zásadní revitalizaci krajiny Orlicka. K tomuto období se vztahuje i počátek dlouholeté spolupráce s ústavy Akademie věd ČR, která přetrvává do současnosti a která přinesla řadu výsledků jak na poli ochrany životního prostředí , tak na poli podpory socioekonomického rozvoje Orlicka.   Založení dobrovolného svazku obcí Orlice , jako prvního příkladu právní formy spolupráce obcí v České republice, ukázalo cestu spolupráce pro další obce a města na území celé republiky, když v současné době existuje a pracuje v České republice několik set takovýchto sdružení a svazků obcí. Založení svazku obcí Orlice je pak na dobu dalších deseti let činnosti spojeno s osobou prvního předsedy svazku , kterým byl starosta Žamberka Miloslav Chvátil.  Zejména jeho zásluhou a zásluhou starostů ostatních měst v regionu docházelo ke konci tisíciletí k postupné změně úzkého zaměření Orlice na činnost spojenou s řízením systémové spolupráce obcí při regionálním rozvoji svého regionu. K tomu sloužila Strategie rozvoje regionu obcí Orlice, která byl první takto zpracovanou, přijatou a v praxi používanou strategii  rozvoje regionu obcí . V souladu se závěry strategie se činnost zaměřila zejména na podporu rozvoje potenciálu  cestovního ruchu, na rozvoj venkovského prostoru a na podporu projektů souvisejících s dopravou a s dopravní  obslužností.

Rozhledna na Křížové hořeDůležitým obdobím v historii spolupráce obcí v regionu Orlicka jsou roky 2001 a 2002. Dochází k zásadní změně v systému veřejné správy, kdy končí činnost okresní úřady a vznikají samosprávné kraje. Současně dochází k transformaci Sdružení obcí a měst Orlice na současné Sdružení obcí Orlicko a zároveň odchází z funkce předsedy Miloslav Chvátil. Toho nahrazuje nová výrazná osoba v historii Orlicka, tehdejší starosta Jablonného nad Orlicí pan Jaroslav Krátký, který stojí v jeho čele až do svého odchodu do důchodu v roce 2010.   Změna organizace veřejné správy a přiřazení Orlicka do Pardubického kraje, je významnou skutečností , která měla vliv na další rozvoj aktivit Orlicka. Díky ukončení činnosti okresních úřadů došlo k dalšímu posílení pravomocí svazků obcí při řízení regionálního rozvoje, díky zařazení Orlicka do Pardubického kraje pak došlo k posílení významu tohoto, pro Pardubický kraj, jedinečného území.  Rok 2001 je také rokem počátku široké spolupráce se sousedním Kladským okresem, jejichž výsledkem jsou nejen každoročně pořádané Konference Orlicko- Kladsko , ale řada projektů realizovaných na podporu cestovního ruchu a na podporu zlepšení života v česko-polském pohraničí.

Kramářova chataNový rozměr dostává činnost Orlicka po přijetí České republiky do Evropské unie, když Orlicka dostává šanci získávat finanční prostředky pro realizaci projektů k naplněné cílů svého strategického rozvoje . Orlicko tuto šanci využívá a s využitím prostředků jak Evropské unie , tak rozpočtu České republiky a Pardubického kraje realizuje řadu projektů, které jsou důležité pro rozvoj udržitelného života v regionu Orlicka. V rámci cestovního ruchu stojí Orlicko při zrodu významných projektů na podporu rozvoje potenciálu cestovního ruchu, když k nejvýznamnějším patří projekt Cyklotrasy Orlicka nebo projekt   Na běžkách Orlickem, který nabízí v oblasti Suchého vrchu a Bukové hory desítky kilometrů strojově upravovaných stop včetně zázemí na Červenovodském sedle.  V oblasti cestovního ruchu stojí Orlicko také za řadou marketingových aktivit , které postupně vedou k posilování pozice Orlicka jako významné turistické destinace V oblasti rozvoje venkovského prostoru Orlicko již řadu let realizuje projekt malé památky Orlicka, jehož náplní je postupná oprava křížku, kapliček a dalších malých památek nacházejících se v obcích a v krajině Orlicka. Dalším velkým projektem Orlicka  je projekt na realizaci protipovodňových a protierozních opatření , jehož cílem je realizace preventivních opatření proti povodním. V letech  2005 - 2006 se Orlicko stalo iniciátorem a jedním se zakladatelů Místní akční skupiny Orlicko, jako nové platformy pro podporu spolupráce zemědělců, drobných podnikatelů, spolků a obcí v regionu Orlicka.

Okol ŠedivceSdružení obcí Orlicko hraje významnou roli při rozvoji dopravy a podpoře dopravní obslužnosti. Je spoluorganizátorem systému cyklobusů a skibusů v rámci Orlických hor a Králického Sněžníku, je také investorem výstavby cyklostezek ve svém území. V roce 2010 tak byla za významné podpory Evropské unie a  státního rozpočtu cyklostezka Žamberk-Letohrad, v roce 2012 byla dokončena  cyklostezka Červená Voda-Králíky.

Po odchodu Jaroslava Krátkého z funkce předsedy , byl v roce 2010 do čela Orlicka zvolen  starosta Jablonného nad Orlicí pan Miroslav Wágner, který vedl Orlicko k realizaci dalších připravovaných projektů. K těm nejvýznamnějším patří další rozvoj cyklostezek , realizace projektů singltreků či realizace konkrétních protipovodňových a protierozních opatření . Vedle přípravy a realizace dalších projektů pak  Orlicko provozuje  řadu svých již realizovaných projektů tak, aby se území při horních tocích Tiché a Divoké Orlice stalo vyhledávaným místem pro spokojený život.  Od roku 2013 je v čele Orlicka starosta města Letohrad pan Petr Fiala, který dále pokračuje v práci svých předchůdců a rozvíjí nové projekty jako je např. přímá podpora drobných projektů členských obcí  Orlicka, společné postupy při nákupech elektrické energie a plynu na komoditní burze či projekt dalšího rozvoje běžeckého lyžování na Orlicku.